Analiza SWOT

 
Din cercetarea efectuată în rîndul cetăţenilor comunei Lupşa, au rezultat domeniile de interes în vederea elaborarii planului de dezvoltare socio-economică a localităţii şi s-au evidenţiat a fi urmatoarele: infrastructura şi dotarile edilitare, economia şi turismul, serviciile sociale, mediul inconjurător.
 
1.INFRASTRUCTURA, DOTARI EDILITARE, MEDIU
Puncte tari
 • energie electrică, canalizare, telefonie
 • existenţa căilor de acces spre toate zonele locuibile (drumuri, poduri)
 • cămine culturale
 • şcolii, gradiniţe, liceu spital, politie, CEC, poşta
 • unităţi de alimentaţie publică
 • APL activa
 • forţa de muncă 
 
Oportunităţi
 • zona atractivă pentru dezvoltarea economico-turistică
 • capacitate administrativ-organizatorică judeteană
 • PNDR
 
Puncte slabe
 • alimentare cu apă potabilă
 • canalizare 
 • starea avansată de degradare a drumurilor
 • regularizarea şi indiguirea râu Arieş şi afluenţi 
 • amenajare groapă gunoi menajer 
 • staţie epurare, bazin captare 
 • casă de cultură Valea Lupşii
 • spaţii cazare 
 • dotarea tehnico-materială, reparaţii capitale, şcolii sate 
 • amenajări drum acces spre proprietăţi şi terenuri agricole private (vicinale)
 • utilaje de deservire (ifron, buldozer, excavator, autocontaineră, taf)
 • locuri agrement, spaţiu de joacă pentru copii

 

 Ameninţări

 • degradarea progresivă a infrastructurii existenţe şi a celorlalte utilităţi
 • fenomene naturale (inundaţii, alunecări de teren)
2.SERVICII SOCIALE
Puncte tari
 • existenţa unui numar mare de cadre didactice titulare 
 • existenţa unei dotari medicale rezonabile în spaţiile medicale 
 • existenţa iniţiativei în desfaşurarea unor activităţi culturale şi de recreere 
 • existenţa unor echipe sportive competitive 
 • existenţa a diferitelor culte religioase
 • existenţa unui oficiu postal, telefonie fixă şi mobilă 
 • existenţa unor servicii sociale pentru categori defavorizate

 

Oportunităţi

 • desfăşurarea unor programe de finanţare pentru reabilitarea spaţiilor 
 • perfecţionarea resurselor umane în atragerea de fonduri 
 
Puncte slabe
 • scăderea natalităţii 
 • migrarea populaţiei
 • starea tehnică precară a bazelor culturale, sportive şi de agement.
 • lipsa resurselor umane pregătite în realizarea de proiecte şi atragere de fonduri 
 • Slaba diseminare a informaţiei din cauza lipsei unor instrumente media locale , slaba acoperire a internetului
 • transport deficitar între Lupşa şi resedinţa de judeţ
 • Servicii de salubritate deficitare

 

 Ameninţări

 • desfinţarea unor şcoli;
 • lipsa cadrelor medicale specializate;
 • neclarificarea situaţiei juridice în ce priveste deţinerea spaţiilor culturale şi de agrement;
 • continuarea gestionării serviciilor poştale pentru satele aparţinatoare de catre oficiul poştal Cîmpeni;
 • îmbătrinirea populaţiei;

 

3.ECONOMIC

Puncte tari

 • forţa de muncă calificată
 • locuri de muncă pentru femei
 • potenţial turistic
 • învaţămint gimnazial 
 • existenţa pensiuni turistice
 • tradiţii în practicarea sporturilor de iarnă
 • potenţial pentru exploatarea materialelor de construcţii;
 • potenţial hidrografic însemnat;
 • peste 50 % teren acoperit de păduri;

 

 Oportunităţi

 • programe de finanţare pentru mediu economic 
 • replantarea terenurilor forestiere defrişate
 • electrificarea zonelor cu potenţial turistic;
 • înfiinţare de microferme;
 
Puncte slabe
 • lipsa locaţii pentru investitori
 • lipsa locuri de muncă pentru bărbaţi ;
 • infrastructura turistică de acces
 • infrastructura de acces la terenurile agricole, păduri ;
 • spirit antreprenorial scăzut (săracie) ;
 • tăieri masive de păduri ;
 • cursuri de ape neregularizate ;
 • proprietăţi puternic fragmentate ;
 • aşezare geografică la distanţe mari de marile oraşe

 

 Ameninţări

 • depopularea zonei;
 • îmbătrinirea populaţiei;
 • concurenţa cu alte zone;
 • legislaţia europeană în domeniul agriculturii;
 • poluarea industrială
 • lipsa acces CFR;