Știri și anunțuri

Întâlnirea steagului centenar cu cel de la Marea Unire
Întâlnirea steagului centenar cu cel de la Marea Unire

 

 

                                                                         ANUNȚ

 

 

 

 

  ÎN DATA DE 18 IANUARIE 2019, ORA 04:00, TOȚI LUPȘENII CARE SIMT ROMÂNEȘTE SUNT AȘTEPTAȚI SĂ VINĂ LA BUCUREȘTI UNDE STEAGUL CENTENAR SE VA ÎNTALNI CU STEAGUL DE LA MAREA UNIRE. CEI CARE DORESC SĂ PARTICIPE SE POT ADRESA URMĂTOARELOR PERSOANE:

PLOAȚA IULIANA 0740605876

Pr IOAN VASII       0749281968

 

 

 

 

02.04.2019
Anunț privind criteriile pentru selectarea de parteneri în vederea accesării și derulării unui Proiect conform Cererii de Propuneri de Proiecte ''BUNICII COMUNITĂȚII'', Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice AP 4/PI 9.II/OS 4.4
Anunț privind criteriile pentru selectarea de parteneri în vederea accesării și derulării unui Proiect conform Cererii de Propuneri de Proiecte ''BUNICII COMUNITĂȚII'', Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice AP 4/PI 9.II/OS 4.4

Anunț privind criteriile pentru selectarea de parteneri în vederea
accesării și derulării unui Proiect conform Cererii de Propuneri de
Proiecte ,,BUNICII COMUNITĂȚII", Servicii sociale și socio-medicale
pentru persoanele vârstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4

UAT Lupșa intenționează să acceseze în anul 2018 finanțări din Fondul Social European care vor fi acordate în cadrul Programului Operațional Capital Uman.
În vederea asigurării unui cadru transparent și eficient de colaborare instituțională, precum și pentru a asigura respectarea principiului european al parteneriatului, în conformitate  cu prevederile art.35, alin (4), (5) și (6), UAT Lupșa anunță public intenția de a selecta parteneri din sectorul privat pentru accesarea finanțării în cadrul POCU 2014-2020.
UAT Lupșa intenționează să acceseze finanțare în cadrul POCU 2014-2020 conform Cererii de Propuneri de Proiecte ,,BUNICII COMUNITĂȚII″, Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.
Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesională adecvate nevoilor specifice.
Obiectivul general și scopul cererii de finanțare: Serviciile furnizate în cadrul proiectului și de care beneficiază persoanele vârstnice au scopul de a preveni situaţiile de dificultate şi dependență, în vederea menținerii acestor persoane în mediul propriu de viață. Principalele tipuri de activități ce vor fi desfășurate în cadrul proiectului:
Activitatea 1: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice. Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă. 
În cadrul acestei activități sunt eligibile măsuri de sprijin destinate furnizorilor de servicii sociale care furnizează aceste servicii în cadrul proiectului în calitate de beneficiari sau parteneri, pentru: înființarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice; dezvoltarea serviciilor sociale existente, respectiv sprijin din punct de vedere material (dotări cu echipamente, mobilier, utilități, materiale etc) și din punctul de vedere al resurselor umane implicate în furnizarea serviciilor (formare profesională).


Activitatea 2: Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice. În cadrul acestei activități vor fi sprijinite exclusiv (criteriu de eligibiltate): Servicii sociale fără cazare – centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţa socială etc. 
Categoriile de servicii sociale fără cazare, cu beneficiari persoane vârstnice, sunt cele prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2015, respectiv: 
- Centre de zi pentru persoane vârstnice (centre de consiliere asistență și recuperare, centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber, tip club);
 - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice (unităţi de îngrijire la domiciliu); 
- Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru persoane vârstnice aflate în situaţii de nevoie (servicii de asistenţă comunitară); 
- Servicii de intervenţie în stradă pentru persoane vârstnice (echipa mobile, ambulanţa socială); 
- Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie (cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei - masa pe roți).
Procesul de selectie al partenerilor se va realiza prin raportare la: criterii de eligibilitate și criterii de selectie.
1. Criteriile de eligibilitate trebuie îndeplinite de organizațiile private pentru a putea fi selectate ca parteneri în cadrul proiectului: 
a) Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanțare pentru viitoarele proiecte POCU sunt specificate în ghidurile: Ghidul Solicitantului – Condiții generale POCU 2014-2020, Ghidul Solicitantului– varianta octombrie 2015 și GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE ,,BUNICII COMUNITĂȚII" -Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.
b) Își asumă angajamentul de a participa la implementarea activităților și la cofinanțarea proiectului. 
2. Criterii de selecție pe baza cărora vor fi selectați partenerii: 
a) Relevanța pentru domeniul si activitățile proiectului; (30 puncte)
Respectarea acestui criteriu implică respectarea de către experții partenerului, a următoarelor cerințe: minimum 3 ani experiență în tipurile de activități eligibile la care partenerul își manifestă intenția de a participa cu expertiza proprie plus experiența relevantă în efectuarea unor analize de genul celeia cerute a fi efectuate înainte de depunerea proiectului. 
b) Capacitatea de a implementa activitățile proiectului; (30 puncte)
Respectarea acestui criteriu implică, respectarea a cel puțin uneia din următoarele cerințe: 
- Prezentarea de licențe de autorizare ca furnizor de orientare și consiliere în carieră (dacă este cazul);
- Prezentare de licențe autorizare furnizor de formare profesională continuă (dacă este cazul);
- Valoarea maximă a finanțării nerambursabile care poate fi accesată de partener în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții generale 2014-2020. 
c) Valoarea adaugată a partenerului; (40 puncte) 

Vor fi luate în vedere: reprezentativitatea organizației la nivel regional / national / European / sectorial pentru tipurile de activități la care dorește să participe în cadrul parteneriatului, experiența în implementare proiecte POSDRU, valoarea adaugată a participării organizației în proiect, disponibilitatea participării la implementarea proiectului. 
Conținutul dosarului de selecție: 
1.Scrisoare de intenție privind participarea ca partener în proiect - original. 
Scrisoarea de intentie va cuprinde, în mod obligatoriu: 
a. Denumirea, adresa, număr telefon, fax, e-mail, numele reprezentantului legal și datele persoanei de contact pentru acest proces de selecție; 
b. Descrierea organizației (max. 1 pagina);
c. Motivația participării la proiect, ca partener al UAT Lupșa
2. Certificatul de înregistrare fiscal – copie conform cu originalul; 
3. Declarație de eligibilitate a reprezentantului legal privind neîncadrarea în niciuna dintre situațiile prevăzute de art.93 (1), art.94 și art. 96 (2) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 și respectarea condițiilor prevăzute de art.93 (2) al aceluiași Regulament - original;
4. Angajamentul scris al reprezentantului legal privind asigurarea cofinanțării proiectului, în limita stabilită prin ghidul “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” din valoarea eligibilă a proiectului și participarea la activitățile proiectului – original; 
5. Document care atestă autorizarea ca furnizor de orientare și consiliere în carieră (dacă este cazul); 
6. Document care atestă autorizarea ca furnizor de formare profesională (dacă este cazul); 
7. Profilul experților care vor fi alocați proiectului, inclusiv subcontractarea (dacă este necesar); 
8. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile care poate fi accesată de partener în conformitate cu prevederile ghidului “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”. 
NEDEPUNEREA UNUIA DINTRE DOCUMENTELE MENȚIONATE MAI SUS ATRAGE EXCLUDEREA PARTICIPANTULUI DE LA PROCEDURA DE SELECȚIE.
Documentația se depune la sediul UAT Lupșa, str Principală, nr.1, în format printat, persoana de contact Căprariu Ioana Maria, telefon 0745 450 654, e-mail: contabilitateprimarialupsa@yahoo.ro   
Vor fi luate în calcul documentațiile complete, datate, ștampilate și semnate de reprezentantul legal al organizației. 
      Data limită de transmitere a documentației este 28.11.2018 , ora 16:00. 
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile 
În urma depunerii dosarelor, acestea vor fi declarate eligibile conform grilei de evaluare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100. Vor fi declarați “admiși” cei care întrunesc un punctaj de minim 75 de puncte. Vor fi declarați “respinși” cei care întrunesc un punctaj mai mic de 75 de puncte. Vor fi declarați câștigători participanții “admiși” care au întrunit numărul cel mai mare de puncte pentru categoria vizată. 


În cazul în care punctajele participanților clasați pe primul loc sunt egale, se va face o etapă de evaluare suplimentară pe baza unor noi criterii, în vederea stabilirii câștigatorului. În cazul retragerii participantului declarat câștigător, se va selecta, pentru parteneriat, următorul participant care a fost declarat „admis”, pe categoria vizată. 
Anunțarea și publicarea rezultatelor 
Rezultatele selecției vor fi communicate organizațiilor care au transmis documentația solicitată în termen de 3 zile lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor. Lista organizațiilor selectate va fi publicată pe pagina de internet a UAT Lupșa.
Soluționarea contestațiilor
Eventualele contestații se pot depune în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, la sediul UAT Lupșa.
Rezultatele definitive după analizarea contestațiilor vor fi communicate participanților în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data soluționării acestora.

VICEPRIMAR cu atribuții de PRIMAR
Penciu Ioan Radu
   

/uploads/HCL-Lupsa/bunicii.pdf

11.22.2018
Comuna Lupșa inclusă de ANCPI în procedura de licitație.
Comuna Lupșa inclusă de ANCPI în procedura de licitație.

După foarte multă implicare și numeroase eforturi ale domnului primar, Bârzan Dănuț Vasile, comuna Lupșa se numără printre cele 194 de comune incluse de ANCPI în procedura de licitație, în vederea intabulării gratuite a tuturor proprietăților. 
Pentru detalii accesați link-ul:
https://www.agerpres.ro/…/…/comunicat-de-presa-ancpi--191911

10.12.2018
Informare privind pesta porcina.
Informare privind pesta porcina.

Pesta porcina- click aici 

07.27.2018
Anunt concurs de recrutare, pe durata nedeterminata, Inspector, clasa l, grad profesional debutant.
Anunt concurs de recrutare, pe durata nedeterminata, Inspector, clasa l, grad profesional debutant.

Anunt concurs si erata la anunt

Dispozitia 118.

Desfasurarea concursului.

Bibliografie.

Fisa post.

Formular de inscriere.

Formular declaratie.

Dispozitia 122.

Proces-Verbal.

Dispozitia 131.

Dispoziția 133.Informare.

Rezultate concurs, proba scrisa.

Rezultate finale concurs.

06.28.2018
Întâlnire între primarii din zona Munților Apuseni și o echipă ministerială.
Întâlnire între primarii din zona Munților Apuseni și o echipă ministerială.

''Am organizat astăzi o întâlnire între primarii din zona Munților Apuseni și o echipă ministerială condusă de doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, alături de ministrul Transporturilor Lucian Șova, ministrul Economiei Dănuț Andrușcă, mistrul de Finanțe Eugen Teodorovici,directorul CNAIR Ștefan Ioniță și doamna consilier de stat Sevil Shhaideh.
Întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria și a vizat teme legate de proiectele majore de investiții ale județului Alba, cum ar fi reabilitarea drumurilor DN74 și DN75 sau introducerea gazelor în Munții Apuseni.
Sprijinul Guvernului României este necesar iar în cadrul discuției de astăzi, doamna prim-ministru și-a arătat disponibilitatea ca guvernul să susțină aceste proiecte importante pentru întreaga comunitate din județul Alba.
Investițiile în județul Alba sunt o proritate pentru mine și sper ca în urma întrevederii de astăzi să deschidem o nouă serie de investiții importante în an centenar.'' IOAN DÎRZU

 

04.19.2018
Mesajul primarului comunei Lupșa, Dănuț Vasile BARZAN, cu ocazia Sărbătorilor de Paște
Mesajul primarului comunei Lupșa, Dănuț Vasile BARZAN, cu ocazia Sărbătorilor de Paște

Sincere urări de bine vă transmit dumneavoastră, tuturor lupșenilor, la întâmpinarea, primirea și trăirea Sfintelor Sărbători de Paști. Bucurați-vă de minunea Învierii Domnului, lumina sfântă să coboare în casa și în sufletul vostru , credința să vă îndrume gândurile si faptele!
Hristos a înviat! Sarbatori fericite!
Cu stima, 
Primar

Dănuț Vasile BÂRZAN

04.07.2018
Anunt examen de promovare, pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Comunei Lupșa, care îndeplinesc condițiile de promovare în gradul imediat superior celui deținut.
Anunt examen de promovare, pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Comunei Lupșa, care îndeplinesc condițiile de promovare în gradul imediat superior celui deținut.

Anunț examen de promovare.

Dispoziția 67.

Condițiile de participare la examen.

Calendarul examenului de promovare.

Fișa de post, inspector, grad profesional superior.

Fișă de post, inspector, grad profesional superior.

Bibliografie.

Proces-verbal afișare anunț  examen promovare funcții publice.

Formular de înscriere.

Dispozitia 87  de modificare și completare art. 2 din Dispoziția Nr. 67/19.03.2018

Informare examen promovare

Barem de corectare

Rezultate obținute la proba scrisă la examenul de promovare în grad 

Plan interviu

Rezultate interviu

Rezultate finale.

05.04.2018
Anunț concurs recrutare, pe durată nedeterminată, Inspector, clasa l, grad profesional debutant.
Anunț concurs recrutare, pe durată nedeterminată, Inspector, clasa l, grad profesional debutant.

Anunt recrutare.

Dispoziția 66.

Condiții de recrutare.

Calendar recrutare.

Fișa de post.

Bibliografie.

Proces-verbal recrutare.

Formular de înscriere.

Dispoziția 94.

Informare examen recrutare

Rezultatele selecție dosare recrutare

Barem de corectare.

Rezultate obținute la examenul de recrutare.

Rezultate contestații proba scrisă

Plan de interviu.

Rezultate interviu

Rezultate finale

05.04.2018
Exercițiu alarmă S.V.S.U
Exercițiu alarmă S.V.S.U

În atenția cetățenilor comunei Lupșa. Vă informăm că, în prima zi de miercuri ale fiecărei luni, în intervalul orar 10-11, Serviciul pentru Situații de Urgență ( S.V.S.U) Lupșa   va desfășura antrenamente/exerciții pentru  testarea și verificarea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă.

 Se are în vedere  pregatirea populatiei prin cunoasterea semnificatiei semnalelor de alarmare și a măsurilor ce trebuie luate în caz de urgență/protecție civilă.

Pe timpul exercițiului, vor fi transmise următoarele semnale acustice de alarmare
a) semnalul ALARMA AERIANA (se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauza de 4 secunde intre ele. pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauza de 2 secunde intre ele).
b) semnalul ALARMA LA DEZASTRE (se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde intre ele. pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauza de 5 secunde intre ele).
c) semnalul PREALARMA AERIANA (se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde intre ele. pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 6 secunde intre ele).
d) semnalul INCETAREA ALARMEI (se compune dintr-un sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 2 minute. pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 1 minut).

 Potrivit Ordinului Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr 21866/24.07.2017 în toate județele țării au loc exerciții pentru verificarea funcționării mijloacelor de alarmare a populației, astfel încât să fie centralizate permanent datele privind starea echipamentelor de avertizare și alarmare, precum și pentru pregătirea continuă a autorităților administrației publice locale.

SVSU adresa

SVSU răspuns

03.07.2018
Carnete de comercializare și atestate producător
Carnete de comercializare și atestate producător

În atenția cetățenilor comunei Lupșa. Vă informăm că, începând cu data de 09.02.2018, la sediul primăriei comunei Lupșa, se pot elibera atestate de producător și carnete de comercializare, valabile pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării. Carnetele de comercializare conțin câte o filă distinctă pentru fiecare an, astfel încât, trebuiesc aduse la primărie, anual, pentru a  fi vizate.

02.12.2018