Anunț privind criteriile pentru selectarea de parteneri în vederea accesării și derulării unui Proiect conform Cererii de Propuneri de Proiecte ''BUNICII COMUNITĂȚII'', Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice AP 4/PI 9.II/OS 4.4

Anunț privind criteriile pentru selectarea de parteneri în vederea accesării și derulării unui Proiect conform Cererii de Propuneri de Proiecte ''BUNICII COMUNITĂȚII'', Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice AP 4/PI 9.II/OS 4.4
FOTO:


Anunț privind criteriile pentru selectarea de parteneri în vederea
accesării și derulării unui Proiect conform Cererii de Propuneri de
Proiecte ,,BUNICII COMUNITĂȚII", Servicii sociale și socio-medicale
pentru persoanele vârstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4

UAT Lupșa intenționează să acceseze în anul 2018 finanțări din Fondul Social European care vor fi acordate în cadrul Programului Operațional Capital Uman.
În vederea asigurării unui cadru transparent și eficient de colaborare instituțională, precum și pentru a asigura respectarea principiului european al parteneriatului, în conformitate  cu prevederile art.35, alin (4), (5) și (6), UAT Lupșa anunță public intenția de a selecta parteneri din sectorul privat pentru accesarea finanțării în cadrul POCU 2014-2020.
UAT Lupșa intenționează să acceseze finanțare în cadrul POCU 2014-2020 conform Cererii de Propuneri de Proiecte ,,BUNICII COMUNITĂȚII″, Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.
Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesională adecvate nevoilor specifice.
Obiectivul general și scopul cererii de finanțare: Serviciile furnizate în cadrul proiectului și de care beneficiază persoanele vârstnice au scopul de a preveni situaţiile de dificultate şi dependență, în vederea menținerii acestor persoane în mediul propriu de viață. Principalele tipuri de activități ce vor fi desfășurate în cadrul proiectului:
Activitatea 1: Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice. Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă. 
În cadrul acestei activități sunt eligibile măsuri de sprijin destinate furnizorilor de servicii sociale care furnizează aceste servicii în cadrul proiectului în calitate de beneficiari sau parteneri, pentru: înființarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice; dezvoltarea serviciilor sociale existente, respectiv sprijin din punct de vedere material (dotări cu echipamente, mobilier, utilități, materiale etc) și din punctul de vedere al resurselor umane implicate în furnizarea serviciilor (formare profesională).


Activitatea 2: Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice. În cadrul acestei activități vor fi sprijinite exclusiv (criteriu de eligibiltate): Servicii sociale fără cazare – centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţa socială etc. 
Categoriile de servicii sociale fără cazare, cu beneficiari persoane vârstnice, sunt cele prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2015, respectiv: 
- Centre de zi pentru persoane vârstnice (centre de consiliere asistență și recuperare, centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber, tip club);
 - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice (unităţi de îngrijire la domiciliu); 
- Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru persoane vârstnice aflate în situaţii de nevoie (servicii de asistenţă comunitară); 
- Servicii de intervenţie în stradă pentru persoane vârstnice (echipa mobile, ambulanţa socială); 
- Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie (cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei - masa pe roți).
Procesul de selectie al partenerilor se va realiza prin raportare la: criterii de eligibilitate și criterii de selectie.
1. Criteriile de eligibilitate trebuie îndeplinite de organizațiile private pentru a putea fi selectate ca parteneri în cadrul proiectului: 
a) Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanțare pentru viitoarele proiecte POCU sunt specificate în ghidurile: Ghidul Solicitantului – Condiții generale POCU 2014-2020, Ghidul Solicitantului– varianta octombrie 2015 și GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE ,,BUNICII COMUNITĂȚII" -Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.
b) Își asumă angajamentul de a participa la implementarea activităților și la cofinanțarea proiectului. 
2. Criterii de selecție pe baza cărora vor fi selectați partenerii: 
a) Relevanța pentru domeniul si activitățile proiectului; (30 puncte)
Respectarea acestui criteriu implică respectarea de către experții partenerului, a următoarelor cerințe: minimum 3 ani experiență în tipurile de activități eligibile la care partenerul își manifestă intenția de a participa cu expertiza proprie plus experiența relevantă în efectuarea unor analize de genul celeia cerute a fi efectuate înainte de depunerea proiectului. 
b) Capacitatea de a implementa activitățile proiectului; (30 puncte)
Respectarea acestui criteriu implică, respectarea a cel puțin uneia din următoarele cerințe: 
- Prezentarea de licențe de autorizare ca furnizor de orientare și consiliere în carieră (dacă este cazul);
- Prezentare de licențe autorizare furnizor de formare profesională continuă (dacă este cazul);
- Valoarea maximă a finanțării nerambursabile care poate fi accesată de partener în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții generale 2014-2020. 
c) Valoarea adaugată a partenerului; (40 puncte) 

Vor fi luate în vedere: reprezentativitatea organizației la nivel regional / national / European / sectorial pentru tipurile de activități la care dorește să participe în cadrul parteneriatului, experiența în implementare proiecte POSDRU, valoarea adaugată a participării organizației în proiect, disponibilitatea participării la implementarea proiectului. 
Conținutul dosarului de selecție: 
1.Scrisoare de intenție privind participarea ca partener în proiect - original. 
Scrisoarea de intentie va cuprinde, în mod obligatoriu: 
a. Denumirea, adresa, număr telefon, fax, e-mail, numele reprezentantului legal și datele persoanei de contact pentru acest proces de selecție; 
b. Descrierea organizației (max. 1 pagina);
c. Motivația participării la proiect, ca partener al UAT Lupșa
2. Certificatul de înregistrare fiscal – copie conform cu originalul; 
3. Declarație de eligibilitate a reprezentantului legal privind neîncadrarea în niciuna dintre situațiile prevăzute de art.93 (1), art.94 și art. 96 (2) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 și respectarea condițiilor prevăzute de art.93 (2) al aceluiași Regulament - original;
4. Angajamentul scris al reprezentantului legal privind asigurarea cofinanțării proiectului, în limita stabilită prin ghidul “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” din valoarea eligibilă a proiectului și participarea la activitățile proiectului – original; 
5. Document care atestă autorizarea ca furnizor de orientare și consiliere în carieră (dacă este cazul); 
6. Document care atestă autorizarea ca furnizor de formare profesională (dacă este cazul); 
7. Profilul experților care vor fi alocați proiectului, inclusiv subcontractarea (dacă este necesar); 
8. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile care poate fi accesată de partener în conformitate cu prevederile ghidului “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”. 
NEDEPUNEREA UNUIA DINTRE DOCUMENTELE MENȚIONATE MAI SUS ATRAGE EXCLUDEREA PARTICIPANTULUI DE LA PROCEDURA DE SELECȚIE.
Documentația se depune la sediul UAT Lupșa, str Principală, nr.1, în format printat, persoana de contact Căprariu Ioana Maria, telefon 0745 450 654, e-mail: contabilitateprimarialupsa@yahoo.ro   
Vor fi luate în calcul documentațiile complete, datate, ștampilate și semnate de reprezentantul legal al organizației. 
      Data limită de transmitere a documentației este 28.11.2018 , ora 16:00. 
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile 
În urma depunerii dosarelor, acestea vor fi declarate eligibile conform grilei de evaluare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100. Vor fi declarați “admiși” cei care întrunesc un punctaj de minim 75 de puncte. Vor fi declarați “respinși” cei care întrunesc un punctaj mai mic de 75 de puncte. Vor fi declarați câștigători participanții “admiși” care au întrunit numărul cel mai mare de puncte pentru categoria vizată. 


În cazul în care punctajele participanților clasați pe primul loc sunt egale, se va face o etapă de evaluare suplimentară pe baza unor noi criterii, în vederea stabilirii câștigatorului. În cazul retragerii participantului declarat câștigător, se va selecta, pentru parteneriat, următorul participant care a fost declarat „admis”, pe categoria vizată. 
Anunțarea și publicarea rezultatelor 
Rezultatele selecției vor fi communicate organizațiilor care au transmis documentația solicitată în termen de 3 zile lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor. Lista organizațiilor selectate va fi publicată pe pagina de internet a UAT Lupșa.
Soluționarea contestațiilor
Eventualele contestații se pot depune în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, la sediul UAT Lupșa.
Rezultatele definitive după analizarea contestațiilor vor fi communicate participanților în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data soluționării acestora.

VICEPRIMAR cu atribuții de PRIMAR
Penciu Ioan Radu
   

/uploads/HCL-Lupsa/bunicii.pdf